Broward Countyn julkiset oppilaitokset houkuttelevat eri taustoista tulevia oppilaita tietojenkäsittelyn tunneille

Haaste

Milenkovic tiesi, että hän oli ollut hyvä kemianopettaja pitkälti juuri tietojenkäsittelyn ja tietoteknisen ajattelun ansiosta. 2000-luvun alkuvuosina Milenkovic alkoi opettaa luonnontieteitä koulupiirin alueella. Vuoteen 2013 mennessä koulupiiri oli päättänyt lisätä tietojenkäsittelyn luonnontieteiden ja teknillisten aineiden opetustarjontaan. Milenkovic ymmärsi intuitiivisesti, miten tärkeää on opettaa tietojenkäsittelyä yhdessä luonnontieteiden ja teknillisten aineiden kanssa.

Tietojenkäsittelyä ei juurikaan tunnettu koulupiirissä. ”Monet oppilaat ja opettajat eivät olleet koskaan kuulleetkaan tietojenkäsittelystä tai sekoittivat sen tietokoneiden käyttötaitoon”, Milenkovic kertoo. Tietojenkäsittely jäi huomiotta jopa koulupiirin luonnontieteiden ja teknillisten aineiden ohjelmissa. Jotkut luonnontieteiden ja teknillisten aineiden opettajat käsittelivät kyllä opetuksessaan tietoteknistä ajattelua, mutta vain matematiikan kannalta.

Tietojenkäsittelyn heikko tunnettuus tarkoitti, että vain harvat opiskelijat suorittivat tietojenkäsittelyn AP-kokeen. Vielä vuonna 2016 kokeen suoritti vain 200 koulupiirin 271 000 oppilaasta ja opiskelijasta. Milenkovicia alhainen osallistujamäärä hätkähdytti. Sen lisäksi, että tietojenkäsittelyn AP-kokeen suorittajia oli vähän, vielä harvemmat heistä tulivat tietojenkäsittelyopinnoissa aliedustetuista ryhmistä. Oli selvää, että BCPS:ssä oli paljon parannettavaa yhdenvertaisuuden suhteen, eikä jakauma kuvastanut koulupiirin opiskelijoiden erilaisia taustoja. Milenkovicin mielestä asiaan oli tultava muutos. ”Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus opiskella tietojenkäsittelyä, jotta heillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet menestyä”, hän toteaa.

Ratkaisu

Siirtyessään vuonna 2011 kokopäiväisestä opettajasta luonnontieteiden ja teknillisten aineiden opetuksesta vastaavaksi tarkastajaksi Milenkovic totesi, että avaintekijä, jolla oppilaille ja opiskelijoille voitaisiin tarjota entistä parempaa tietojenkäsittelyopetusta, oli koulupiirin opettajien kouluttaminen. Opettajien olisi kehityttävä ammatissaan jatkuvasti ja heitä olisi mentoroitava, jotta he puolestaan voisivat innostaa oppilaitaan tietojenkäsittelyn pariin.

Ensiksi koulupiiri aloitti yhteistyön Code.org-järjestön kanssa. Tietojenkäsittelyn opetusta perus- ja keskiasteen kouluissa edistävä Code.org tarjosi rahoitusta ammatilliseen kehittymiseen ja auttoi kokoamaan ohjaavien opettajien ryhmän, jolla oli kokemusta tietojenkäsittelyn opetussuunnitelman kehittämisestä.

Code.org-kumppanuuden innoittamana Milenkovic alkoi etsiä lisää tapoja, joilla opettajia voitaisiin tukea heidän urakehityksessään. Hän kuuli Googlen apurahaohjelmasta Computer Science Teachers Association ‑yhdistyksen kautta, haki Googlen rahoitusta kaudelle 2017–2018 ja myös sai sen. Googlen apurahan turvin BCPS saattoi luoda ammatillisen kehittymisen verkkokurssin, joka auttaa opettajia saamaan tietojenkäsittelyopetuksen sertifioinnin Floridan osavaltiossa.

Milenkovic tiesi, että opettajat tarvitsivat jatkuvaa tukea, kuten mentorointia ja palkallista opintovapaata. Hän suunnitteli apurahan, jolla opettajille korvattiin verkkokurssin suorittamiseen kulunut aika. Osa rahoituksesta suunnataan ohjaavien opettajien suorittamaan henkilökohtaiseen mentorointiin. ”Kun ollaan aloittamassa uutta hanketta, esimerkiksi tietojenkäsittelyohjelmaa, ei ole muodollisia laitoksia tai keinoja, joilla opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa”, hän toteaa. ”Opettajia on autettava luomaan vertaisverkosto.”

"Nyt tietojenkäsittelyn opiskelijajakauma kuvastaa aiempaa kattavammin alueemme väestöä."

Lisa Milenkovic, Broward County Public Schools, Luonnontieteiden, teknillisten aineiden ja tietojenkäsittelyn vastaava tarkastaja

Edut

Opettajien urakehitykseen panostaminen tietojenkäsittelyn alalla

Tietojenkäsittelyn sertifiointikurssi ja henkilökohtainen mentorointi, jotka rahoitetaan Googlen apurahalla, tuovat koulupiiriin tietojenkäsittelyopetuksen osaamista ja lisäävät tietojenkäsittelyn opetustarjontaa koko koulupiirin alueella. Verkkokurssille voivat osallistua kaikkien aineiden opettajat, jotka haluavat oppia lisää tietojenkäsittelystä, vaikka he eivät olisikaan kiinnostuneita itse sertifioinnista. Kun tietojenkäsittelyn ja koodauksen kysyntä perus- ja keskiasteella lisääntyy, kurssista tulee arvokas työkalu, jolla voidaan vahvistaa monentyyppisten opettajien tietojenkäsittelyosaamista.

Opettajat, jotka varaavat kiireisestä päivästään aikaa tietojenkäsittelysertifiointikurssille osallistumiseen, tarvitsevat erityistä tukea, etenkin mentorointia. Milenkovicin mielestä opiskeluun ja mentorien tapaamiseen kuluneen ajan korvaaminen opettajille on tilaisuus osoittaa mahdollisille tuleville tietojenkäsittelyn opettajille, ”että arvostamme heidän aikaansa ja ammattitaitoaan”. Tällainen osoitus ammatillisen kehittymisen tuesta kannustaa yhä useampia opettajia hakeutumaan tulevaisuudessa tietojenkäsittelykoulutukseen.

Tietojenkäsittelyn opiskelumahdollisuuksien laajentaminen koko koulupiirin alueella

Panostamalla opettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen tietojenkäsittelyalalla koulupiiri on kyennyt tasaisesti lisäämään tietojenkäsittelykurssien tarjontaa 286 oppilaitoksessaan. Nykyään useimpien BCPS:n lukioiden kurssitarjontaan kuuluu National Science Foundationin laatima Exploring Computer Science ‑johdantokurssi, joka valmistaa opiskelijoita tietojenkäsittelyn AP-kokeeseen. Joissakin yläkouluissa tarjotaan jopa Computer Science Discoveries ‑kurssia, joka perustuu Code.org-järjestön tuntisuunnitelmiin. Myös koulupiirin 141 alakoulua ovat aloittaneet tietojenkäsittelyopetuksen integroinnin opetussuunnitelmaansa ja tarjoavat luokka-asteisiin sitomatonta tietojenkäsittelyopetusta sekä koulupäivän jälkeen pidettäviä koodaus- ja robotiikkakerhoja.

Monimuotoisuuden edistäminen tietojenkäsittelyn alalla

Tietojenkäsittelyn alalla on luotu monipuolisia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, mikä on tehokas keino saavuttaa vähäosaiset yhteisöt. BCPS on Yhdysvaltojen kuudenneksi suurin koulupiiri, ja siihen kuuluu useita oppilaitoksia, joiden oppilaat tulevat pienituloisista perheistä. Joissakin kouluissa kaikki oppilaat osallistuvat ilmaisen tai edullisen lounaan ohjelmiin. Milenkovic uskoo, että kun tietojenkäsittely nostetaan koulupiirin prioriteetiksi, oppilaiden luottamus tietojenkäsittelykykyihinsä kasvaa. ”Annamme tämän mahdollisuuden oppilaille, jotka eivät aiemmin olisi ehkä ajatelleetkaan osallistuvansa.”

Kun tietojenkäsittelyn opiskelumahdollisuudet koulupiirissä ovat lisääntyneet, yhä erilaisemmista taustoista tulevat oppilaat ja opiskelijat ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta tietojenkäsittelyyn. Vuonna 2017 kaikkiaan 1 000 BCPS:n opiskelijaa suoritti tietojenkäsittelyn AP-kokeen. Kasvu edellisvuodesta oli merkittävä, sillä vuonna 2016 vastaava luku oli vain 200. Milenkovic toteaakin: ”Nyt tietojenkäsittelyn opiskelijajakauma kuvastaa aiempaa kattavammin alueemme väestöä.”

Organisaatioprofiili

Tietoa tohtori Lisa Milenkovicista: Tohtori Lisa Milenkovic on luonnontieteiden, teknillisten aineiden ja tietojenkäsittelyn opetuksesta vastaava tarkastaja Broward Countyn julkisissa oppilaitoksissa (Broward County Public Schools, BCPS). Kyseessä on Yhdysvaltojen kuudenneksi suurin ja Floridan toiseksi suurin koulupiiri. Milenkovic aloitti uransa analyyttisen kemian parissa mutta vaihtoi opetusalalle, kun hänen lapsensa tulivat kouluikään. Kiinnostus kemiaa kohtaan sai Milenkovicin etsimään tapoja, joilla tietojenkäsittelyn opetusta koulupiirissä voitaisiin parantaa, sillä kyseiset alat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Milenkovic on kokenut luonnontieteiden opetussuunnitelmavastaava. Hän kehittää opetussuunnitelmaa ja hallinnoi myös ammatillista kehittymistä luonnontieteiden ja teknillisten aineiden sisältöjen ja pedagogiikan osalta. Hänen pyrkimyksenään on edistää tietojenkäsittelyn opetusta kaikilla luokka-asteilla, ja hän aloitti vuonna 2013 yhteistyön Code.org-sivuston ja Googlen kanssa edistääkseen opettajien ammatillista kehittymistä tietojenkäsittelyn alalla.

Käytetyt tuotteet

Lataa

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.